Nieuwsbrief SNPG november 2017 voor de huisartsen

Declareren vanaf 1 december 2017 tot en met 31 januari 2018
Vanaf 1 december 2017 is het weer mogelijk om de influenzavaccinaties te declareren. U logt via de website www.snpg.nl in met uw inlogcode en wachtwoord en gaat boven in het menu naar ”Declareren” en vervolgens “declareren vaccinaties”. Controleer voordat u gaat declareren eerst of de correspondentiegegevens correct zijn ingevuld, het IBAN-nummer en de BIC code volledig en goed zijn en of de ingevoerde tenaamstelling correct is. Indien onjuiste bankgegevens zijn ingevoerd, kan de bankoverschrijving niet worden uitgevoerd en/of wordt het uitgekeerde bedrag teruggestort. De verwerking van uw declaratie kan door incorrecte gegevens ernstige vertraging oplopen. In dit kader brengen wij artikel 17 en verder van onze Algemene Voorwaarden onder uw aandacht.

SNPG heeft circa één tot twee weken nodig om uw declaratie te verwerken en het bedrag uit te keren.

Tijdig declareren
SNPG ervaart dat een relatief groot aantal uitvoerenden pas in de laatste weken van de afrondingsfase hun declaratie van het aantal toegediende vaccins bij ons indient. Wanneer hiermee wordt gewacht tot kort voor de sluitingsdatum (31 januari 2018) loopt u het risico dat uw declaratie niet tijdig in behandeling kan worden genomen met tot gevolg dat niet uzelf maar SNPG uw gegevens in moet voeren.
Dit leidt tot administratiekosten (€ 15,=) die bij u in rekening worden gebracht.

Wanneer SNPG op 1 april van het lopende jaar nog geen declaratie heeft ontvangen, worden alle bestelde vaccins in rekening gebracht en wordt er geen vergoeding voor toegediende vaccins meer uitgekeerd.

Meerdere malen declareren
U kunt meerdere malen een declaratie indienen. Het kan namelijk zijn dat zich, nadat u uw vaccinatiespreekuur heeft gehouden en u hiervoor een declaratie heeft ingediend, nog een aantal geïndiceerde patiënten meldt voor een vaccinatie. U kunt tot en met 31 januari 2018 kosteloos een declaratie voor indienen. Daarna sluit de declaratiemodule.

Geen declaraties van vaccinaties op eigen verzoek
U kunt alleen vaccinaties declareren bij SNPG die zijn toegediend aan geïndiceerde patiënten vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie en wanneer conform het draaiboek NPG is gehandeld. Het draaiboek NPG (website www.snpg.nl) maakt onderdeel uit van de onderhavige voorwaarden voor zover die de uitvoering van het NPG door de huisarts en diens personeel betreft.

Vaccinaties op eigen verzoek (die niet vallen onder de doelgroep NPG) worden niet vergoed. Deze vallen buiten de scope van het NPG.

Vergoeding 2017/2018
Voor het vaccineren van de geïndiceerde patiënten in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie ontvangt u een vergoeding. De vergoeding voor het seizoen 2017/2018 is vastgesteld op € 11,36 per toegediend vaccin.

Spillagekosten
De maximaal toegestane spillage is 5% over het aantal toegediende vaccins. Heeft u meer spillage, dan dient u de kostprijs te betalen voor die vaccins die niet onder de 5% spillage vallen. De kostprijs per vaccin is € 3,59. Indien u geen declaratie indient, ontvangt u een factuur voor alle door u bestelde influenzavaccins.

Vergoeden dubbele vaccinaties
Wanneer een geïndiceerde patiënt om medische redenen twee keer is gevaccineerd, kunt u beide vaccinaties declareren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen jonger dan 6 jaar die niet eerder een influenzavaccinatie hebben ontvangen.

Vaccineren na half november
Vaccinatie in de periode half oktober – half november biedt de grootste bescherming, vooral als een eventuele influenza-epidemie vroeg optreedt. Echter, na half november is het zeker nog zinvol om geïndiceerde patiënten te vaccineren. Bij een late influenza-epidemie zijn zij dan toch beschermd.

Eventueel vaccins nabestellen
Nabestellingen kunt u tot 14 december 2017 plaatsen via de webapplicatie bij SNPG. Voor de levering van nabestellingen wordt een levertijd van twee weken aangehouden. Wij adviseren u hiermee rekening te houden. U kunt pas een nabestelling plaatsen als de eerstvolgende ingeplande levering is afgeleverd.

Na 14 december is het plaatsen van een nabestelling alleen nog mogelijk indien er dan nog vaccins beschikbaar zijn.

Registratie
We wijzen u er op dat de huisarts zorg dient te dragen voor een jaarlijks overzicht van de NAW gegevens van de gevaccineerde patiënten met daarbij de indicatie voor vaccinatie. Dit overzicht dient (minimaal) vijf jaar in de eigen praktijk bewaard te worden en hoeft niet naar SNPG te worden gestuurd. Registratie in het HIS per gevaccineerde patiënt is eveneens mogelijk.

Berekenen vaccinatiegraad van uw praktijk
In de applicatie wordt u ook dit jaar gevraagd opgave te doen van het aantal personen dat u dit najaar voor de influenzavaccinatie heeft uitgenodigd. Deze opgave is niet verplicht. Met behulp van de gegevens wil SNPG de praktijk te informeren over de vaccinatiegraad, welke kan worden gespiegeld aan het landelijke cijfer en/of eventueel aan andere praktijken. Door deze gegevens gedurende een aantal jaren te verzamelen, is SNPG in staat om te benchmarken en kunt u wellicht gebruik maken van de ervaringen van andere praktijken. Uiteraard zal SNPG de gegevens niet zonder uw toestemming verstrekken aan derden.

Vragen?
Heeft u vragen over de griepcampagne? U kunt alle informatie terugvinden op onze website, maar u kunt ons ook bellen. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar via 0900 – 47 43 777 (10 cent per minuut).

Het is ook mogelijk om te mailen naar griep@snpg.nl onder vermelding van de AGB-code. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord.

Klik hier voor een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen.