Terugblik griepcampagne 2017/2018

Beste uitvoerder van de griepcampagne,

In het voorjaar blikken we altijd met u terug op de afgelopen griepcampagne. We mogen concluderen dat landelijk gezien de afgelopen vaccinatieperiode rustig en zonder veel problemen is verlopen.

Wij hebben u bij de afronding van uw declaratie en opgave in de webapplicatie gevraagd om een kwaliteitsmeting in te vullen. U heeft in groten getale gereageerd, waarvoor wij u hartelijk willen bedanken. Een samenvatting van de kwaliteitsmeting vindt u terug in deze Terugblik.

Op basis van uw reacties hebben wij meer inzicht in waar wij onze dienstverlening nog kunnen verbeteren. De geplaatste opmerkingen hebben wij meegenomen in de evaluatie met de betrokken instanties.

Naast de evaluatie van het afgelopen jaar kijken we ook kort vooruit naar de komende griepcampagne.

TERUGBLIK GRIEPCAMPAGNE 2017/2018

Afgelopen najaar zijn er weer veel patiënten/cliënten door u gevaccineerd. We constateren een zeer lichte daling van het aantal gevaccineerden ten opzichte van het voorgaande jaar. U heeft bij uw bestelling geanticipeerd op de dalende trend, die overigens dit jaar wat minder sterk is dan voorgaande jaren.

Wist u dat:

  • Er in totaal 3.259.300 vaccins zijn besteld door huisartsen en zorgorganisaties?
  • U met elkaar 3.078.026 vaccins heeft toegediend?
  • Er binnen het NPG slechts 3.380 vaccins ongebruikt zijn, dat wil zeggen niet geleverd aan uitvoerders?
  • U jaarlijks samen met bijna 5.300 collega praktijken en organisaties bij de SNPG uw bestelling plaatst?
  • De griepepidemie op het moment van versturen van dit bericht nog altijd gaande is en dat deze inmiddels al meer dan 13 weken duurt?

Voor het uitkeren van de declaraties en voor het uitvoeren van haar taak ontvangt SNPG jaarlijks een subsidie van de overheid. Deze subsidie was in het campagnejaar 2017/2018 € 37.464.000. Van dit bedrag werd ongeveer

€ 33.560.000 uitgekeerd aan de huisartsen. Voor haar coördinerende taak ontvangt SNPG jaarlijks een bedrag van ongeveer € 500.000. Het subsidie overschot wordt na afloop van het campagnejaar terugbetaald aan de overheid.

Het boekjaar van de SNPG loopt van 1 mei tot en met 30 april van het daaropvolgende jaar.

Spillage in de huisartspraktijken

De spillage valt dit jaar iets lager uit dan vorig jaar. In 2017/2018 werden in totaal 170.208 vaccins opgegeven als spillage ten opzichte van 177.568 in 2016/2017.

Spillage in de zorgorganisaties

Ook bij de zorgorganisaties zien we een lichte daling van de spillage ten opzichte van het voorgaande jaar. Er werden in 2017/2018 11.066 vaccins opgegeven als spillage ten opzichte van 11.625 in 2016/2017.

Spillage is nadelig voor de betreffende praktijken en organisaties, omdat de kosten van eventueel bovenmatige spillage worden doorberekend.

Bestelling griepfolders

Dit jaar zijn er 2.563.600 folders besteld bij SNPG. Dit is een toename van 51.600 folders t.o.v. vorig jaar. De folder verschaft de geïndiceerde patiënt de juiste informatie om een eigen keuze te maken voor het wel of niet halen van een griepvaccinatie.

E-learning Griepvaccinatie in de praktijk

Er zijn twee modules: “Griepvaccinatie in de praktijk” en “Vaccineren met veiligheidsnaalden”. Deze laatste module is in 2016 speciaal ontwikkeld ter introductie van werken met veiligheidsnaalden, conform het Europese Arbeidsomstandighedenbesluit. Voor deze aparte module is geen accreditatie toegekend. Voor de module ‘Griepvaccinatie in de praktijk’ kan 1 accreditatiepunt worden verkregen bij het succesvol afronden van de bijbehorende toets.
Er is besloten om komend jaar beide modules samen te voegen. Deze aanpassing zal voor de start van de nieuwe griepcampagne gerealiseerd zijn. Aan deze samengevoegde module wordt eveneens 1 accreditatiepunt toegekend.

 Samenvatting kwaliteitsmeting 2017/2018

Zoals eerder vermeld heeft u massaal de kwaliteitsmeting ingevuld. Van de ruim 1.600 respondenten hebben we op dit moment 1300 ingevulde kwaliteitsmetingen verwerkt. De verwerkte informatie geeft een goed beeld van wat u van onze dienstverlening vindt. Over het algemeen is er een positief oordeel over het functioneren van de SNPG. Op basis van de uitkomsten zal, daar waar nodig, onze dienstverlening worden verbeterd. Uiteraard worden ook nog de overige kwaliteitsmetingen verwerkt. Zodra dat is gebeurd zal er een update van de samenvatting worden verspreid.

Derde levering en kosten

Uit de in de kwaliteitsmeting gemaakte opmerkingen concluderen wij dat er bij een aantal respondenten onduidelijkheid bestaat over de derde levering. Wanneer is er sprake van een derde levering, wanneer worden er kosten gerekend voor een derde levering en wat zijn de kosten van een derde levering?

Hieronder een korte uitleg:

Voorbeeld 1:

Bij uw eerste bestelling kiest u ervoor om een voor- en een hoofdlevering te plaatsen. De voorlevering wordt gezien als een eerste levering en de hoofdlevering als een tweede levering. Vervolgens kiest u enige tijd later voor een nalevering, wat als derde levering wordt gezien. Vanaf de derde levering worden er kosten berekend van Euro 30,- per levering. In dit geval kost de nalevering (de derde levering) dus Euro 30,- De daaropvolgende leveringen hebben dezelfde kosten.

Voorbeeld 2:

Bij uw eerste bestelling kiest u ervoor om alleen een hoofdlevering te plaatsen, waarna u enige tijd later een nalevering plaatst.  De hoofdlevering is de eerste levering, de nalevering in dit geval de tweede levering. Aan deze nalevering zijn derhalve geen kosten verbonden. Vervolgens plaatst u een tweede nalevering, wat in dit geval de derde levering is. Vanaf de derde levering worden er kosten berekend van Euro 30,- per levering. In dit geval kost de tweede nalevering (de derde levering in totaal) dus Euro 30,-. De daaropvolgende afleveringen hebben dezelfde kosten.

ISO-certificering

SNPG is een kleine, in sommige opzichten kwetsbare, organisatie met sinds 15 januari jl. 4 werknemers. Het goed in kaart brengen van onze processen is derhalve cruciaal. In november 2017 zijn wij in vervolg op de oude ISO-norm opnieuw met succes gecertificeerd onder de nieuwe norm NEN-EN ISO 9001:2015.

Doordat we werken conform de eisen die de ISO-certificering aan ons stelt, bouwen we continu aan het proces om kwalitatief goed werk te leveren. Hierdoor blijven we onszelf ontwikkelen en verbeteren. We streven ernaar u bij de volgende campagne nog beter van dienst te kunnen zijn.

VOORUITBLIK GRIEPCAMPAGNE 2018-2019

AVG en uw persoonsgegevens

Vanaf 25 mei aanstaande wordt de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze Europese wet geeft u, als gebruiker van de SNPG webapplicatie en e-learning module, aanzienlijk meer mogelijkheden om uw eigen gegevens te beheren.

In het kader van het risicomanagement hebben we uitgebreid onderzocht hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze gebruikers (uitvoerders). De uitkomsten hiervan staan in de rapportage die u hier kunt downloaden.

Kritisch bestellen

Voor de komende vaccinatieperiode adviseren we u om aan de hand van de opdrachtbevestiging, die u in september van ons ontvangt, kritisch te beoordelen of de door u geplaatste bestelling nog altijd actueel is of dat deze bijgesteld moet worden. U heeft tot 8 dagen voor de datum van levering de mogelijkheid uw bestelling aan te passen. Dit kan ertoe bijdragen dat er minder (bovenmatige) spillage ontstaat. Tevens kunt u altijd een nabestelling plaatsen wanneer blijkt dat u bij uw hoofdlevering te voorzichtig heeft besteld.

 Huisartsbeurs 7 april 2018

Zaterdag 7 april staan we op de Huisartsbeurs. We hopen u natuurlijk te treffen in en buiten onze stand. Ted van Essen, praktiserend huisarts tot 2016, tv-dokter bij omroep MAX en voorloper wat betreft de preventie van griep door vaccinatie, hebben we bereid gevonden om een aantal korte presentaties te geven over de misvattingen omtrent griepvaccinatie en het belang van het in stand houden of verhogen van de vaccinatiegraad in uw praktijk. U heeft vast zelf ook ideeën over de griepvaccinatie. We verwelkomen u van harte op onze stand om uw ideeën met ons te delen.

Tijdens de beurs geven wij u inzage in de vaccinatiegraad van uw praktijk gedurende de afgelopen 4 jaar en kunnen we voor u inzichtelijk maken hoe de verhouding is ten opzichte van omliggende praktijken. Hiervoor gebruiken we de gegevens uit onze webapplicatie.

In het recent door Kantar uitgevoerde onderzoek in opdracht van het RIVM is geïndiceerde patiënten gevraagd naar de motivatie om al dan niet de griepprik te halen. SNPG informeert u over de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek.

 Tot slot

Onze eerste nieuwsbrief in aanloop naar het nieuwe campagnejaar 2018/2019 kunt u in mei verwachten. Daarvóór zult u via de e-mail door ons herinnerd worden aan het zo nodig op orde brengen van uw correspondentiegegevens in de webapplicatie.

Op dit moment is de grieplijn gesloten. Met ingang van 16 april staan wij u graag weer telefonisch te woord. SNPG is bereikbaar via 0900 – 4743777 (10 ct. per minuut). Tot 16 april en natuurlijk ook daarna is het wel mogelijk om te mailen naar griep@snpg.nl. U ontvangt altijd een persoonlijk antwoord.

Wij zijn er voor u

SNPG heeft als taak de coördinatie van de uitvoering van het Nationaal Programma Grieppreventie. Het NPG is een door de overheid gesubsidieerd en geregisseerd programma. Binnen de kaders van de subsidieregeling Publieke Gezondheid probeert SNPG de uitvoerders van het programma optimaal te faciliteren en te informeren, waarbij het uitgangspunt is dat u weet wat er speelt en waar u op moet letten bij het uitvoeren van de jaarlijkse griepvaccinatie. SNPG onderhoudt contacten met het RIVM en verschillende koepelorganisaties, zoals NHG, LHV, Verenso, NVDA, Actiz en VGN om u gezamenlijk zo goed mogelijk van dienst te zijn. We maken bij onze informatieverstrekking onder andere gebruik van onze website, e-mail, de webapplicatie en het 0900-nummer.

Uw suggesties, opmerkingen en kritiek houden ons scherp, mede dankzij uw input kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij horen dan ook heel graag van u.