Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nationaal Programma Grieppreventie zorgorganisaties 

 1. SNPG heeft ten doel het ter beschikking stellen van voorzieningen overeenkomstig de gestelde voorwaarden van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het bevorderen van een goed en doelmatig verloop van de influenzavaccinatie.
 2. SNPG fungeert onder andere als platform voor het plaatsen van bestellingen en registreren van opgaven van de toegediende vaccins.
 3. SNPG is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook, materieel noch immaterieel – als gevolg van het handelen of nalaten van de bij de uitvoering van het NPG betrokken partijen.
 4. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op de vaccins uit de Subsidieregeling publieke gezondheidals het draaiboek van het NPG als richtlijn is gehanteerd. Het draaiboek van het NPG is gepubliceerd op de website nl.
 5. De arts zal zich richten naar het advies van SNPG als het gaat omde periode waarin het vaccinatiespreekuur wordt ingepland en het uitnodigen van patiënten.
 6. De arts van de zorgorganisatie draagt zorgt voor:
  Het invoeren en up-to-date houden van correcte correspondentiegegevens.
  2. Het tijdig doorgeven van wijzigingen in het afleveradres van gedane bestellingen.
  3. Een veilige opslag en koeling van de vaccins tussen 2 °C en 8 °C.
  4. De vernietiging van vaccins van de vorige campagne vóór ontvangst van nieuwe vaccins.
  5. Tijdige melding van (vermoedelijke) bijwerkingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.
  6. Registratie per patiënt van de datum van vaccinatie en het chargenummer (batchnummer) van het geleverde vaccin, hetgeen ook dient te geschieden door een collega zorgorganisatie na overdracht van het vaccin aan / van een collega zorgorganisatie.
  7. Het jaarlijks opstellen en bijhouden van een overzicht van de NAW-gegevens van de gevaccineerde patiënten met daarbij de indicatie voor vaccinatie, dat gedurende (minimaal) vijf jaar moet worden bewaard.
  8. De arts zorgt ervoor dat hij inzake bovengenoemde overzicht voldoet en blijft voldoen aan de relevante bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
 7. De aan SNPG verstrekte correspondentiegegevens van de arts en/of organisatie worden slechts gebruikt in het kader van het NPG, en wel voor het leveren van vaccins, drukwerk, voor de bijwerkingenregistratie door Lareb en voor verdere direct met het NPG samenhangende correspondentie.
 8. De arts verleent SNPG toestemming om zijn/haar mailadres en/of dat van de zorgorganisatie te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en overige belangrijke informatie in het kader van het NPG.
 9. De arts verleent de SNPG toestemming om de aan SNPG verstrekte correspondentiegegevens ter beschikking te stellen aan door SNPG aan te wijzen instanties die betrokken zijn bij het NPG. SNPG neemt bij die aanwijzing de belangen van het NPG, de deelnemende zorgorganisatie en de publieke gezondheid in het algemeen in acht.

  Bestelling en levering

 10. De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM levert de door de zorgorganisatie via SNPG bestelde vaccins rechtstreeks aan de zorgorganisatie. SNPG verplicht zich tot het leveren van de door de zorgorganisatie bestelde Infographics en advies en ondersteuning via de website. De zorgorganisatie verplicht zich tot het accepteren van deze leveringen van vaccins en Infographics, ervan uitgaande dat de levering conform de door haar gedane bestelling is en aan de kwaliteitseisen voldoet.
 11. De geleverde vaccins mogen uitsluitend worden gebruikt voor de geïndiceerde doelgroepen in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG).
 12. Reclameringen ten aanzien van de vaccins zelf en /of levering van vaccins dienen door de zorgorganisatie via SNPG te worden gericht aan de DVP van het RIVM.
 13. De arts is verantwoordelijk om binnen één dag na levering te controleren of het aantal geleverde vaccins overeenkomt komt met het aantal bestelde vaccins, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en eventuele verschillen per omgaande te melden bij SNPG.

  Retourlevering en doorlevering

 14. Volgens bestelling geleverde vaccins worden niet teruggenomen en dienen door de
  zorgorganisatie conform de vigerende wet- en regelgeving te worden vernietigd.
 15. De vaccins mogen niet worden doorverkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden. Overdracht van vaccins ten behoeve van het NPG aan een collega-
  zorgorganisatie om spillage en/of extra leveringen te voorkomen is wel toegestaan, mits daarbij conform artikel 6, lid 6 wordt geregistreerd.

Vergoedingen en kosten

 1. De zorgorganisatie zal opgave doenbij SNPG van het aantal toegediende vaccins. Indien de zorgorganisatie geen opgave doet en/of geen verantwoording aflegt over bestelde vaccins, moet de zorgorganisatie de ontvangen vaccins tegen de vigerende kostprijs terugbetalen.
 2. Wanneer er meer dan een genormeerd percentage extra vaccins zijn besteld (zie opgave) boven het aantal vaccins dat uiteindelijk is toegediend, worden die meerdere vaccins aan de besteller in rekening gebracht tegen een vergoeding van de vigerende kostprijs van het vaccin.
 3. Voor het toedienen van de vaccinaties door artsen van zorgorganisaties kunnen geen declaraties bij SNPG worden ingediend.
 4. Aan de eerste twee leveringen in een influenzaseizoen zijn voor de zorgorganisatie geen kosten verbonden, tenzij het een spoedleveringbetreft of er een wijziging binnen 8 dagen voor de afleverdatum heeft plaatsgevonden.
 5. Deverzendkosten van alle daarop volgende leveringen zijn voor rekening van de besteller. Voor een spoedbestelling zijn de kosten afhankelijk van de snelheid waarmee geleverd moet worden.
 6. In de periode van 1 december van enig jaar tot en met 31 januari van het jaar er op volgend kan de zorgorganisatie aan SNPG opgave doen van het aantal toegediende vaccins. Indien niet aan deze gestelde periode wordt voldaan, zullen alle bestelde vaccins in rekening worden gebracht.

Verantwoording en controle

 

 1. Over alle conform de bestelling geleverde vaccins dient de zorgorganisatie verantwoording af te leggen. Indien er geen verantwoording wordt afgelegd over conform de bestelling geleverde vaccins, dient de vigerende kostprijs per vaccin terugbetaald te worden aan SNPG.
 2. Indien de arts niet voldoet aan c.q. handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder de artikelen 11, 15, 16, en/of 22, kan SNPG een vermoeden van fraude aannemen. Bij vermoeden van fraude behoudt SNPG zich het recht voor aangifte te doen.

 

 

Versiedatum 2-4-2019