Registreren COVID-19-vaccinatie

Registratie

De vaccinatie (onder meer datum 1e en 2e prik, vaccinnaam, batchnummer
vaccin) moet geregistreerd worden. In verpleeghuizen gaat dit via het
elektronisch medisch dossier (EPD) en in de gehandicaptenzorg wordt gebruik
gemaakt van het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Ook wordt vastgelegd
of toestemming is verleend voor verstrekking van de gegevens aan het RIVM
(opt-in). In dat geval worden de gegevens vanuit het EPD dan wel EVS
doorgegeven aan het RIVM voor het monitoren van de vaccinatiegraad,
vaccineffectiviteit en de veiligheid.

Vaccinatie en registratie professionals die het vaccin toedienen

Enige spillage aan het eind van de dag zal altijd optreden. Dit vaccin, wat anders
zou worden weggegooid, kan aangeboden worden aan de professionals die het
vaccin toedienen. Een gezondheidsverklaring kan hierbij helpen.

Voor instellingen geldt dat dit geregistreerd moet worden in de applicatie BRBA.
Team BRBA kan ondersteunen bij gebruik van BRBA, incl. doorleveren van
ingevoerde vaccinaties naar eigen systemen van de instellingen.
Voor gebruik van BRBA is authenticatie van de “dokter/registreerder”
noodzakelijk. Het team BRBA moet dus weten wie de gebruikers zijn van BRBA
(op naam, adres). Die informatie moet naar de helpdesk BRBA, tel. 088-
9324332. Het team BRBA maakt vervolgens een unieke inlogcode aan voor die
“dokter/registreerder” en zorgt voor persoonlijke overhandiging van die
inlogcode.
De handleiding voor de installatie en het gebruik van de BRBA vindt u hier.