Declareren vaccinaties

Het is afhankelijk van het soort vaccinatie (reguliere covid-vaccinatie of boostervaccinatie) en de doelgroep (niet-mobiel, wonend in instelling of mobiel) hoe en bij wie u deze tarieven kunt declareren. 

In de eerste declaratieperioden eerder dit jaar konden een aantal typen vaccinaties via SNPG ingediend worden: fijnmazige vaccinatie (basisserie), 1e boostervaccinatie en 1e herhaalprik (= 2e booster). Deze kunnen in aankomende declaratieperioden ook nog ingediend worden, bijvoorbeeld omdat u daar nog niet aan toegekomen bent, u eerder niet op de hoogte was of u na deze perioden nog vaccinaties toegediend heeft. De derde declaratieperiode loopt van 10 oktober tot en met 30 november 2022.

De volgende declaraties voor aantal toegediende vaccinaties kunt u indienen:

1ste en 2e vaccinaties bij mobiele patiënten 

Incidenteel en kleinschalig zetten van 1ste en 2de vaccinaties in de eigen praktijk, waarmee beoogd wordt de vaccinatiegraad te verhogen onder moeilijk bereikbare groepen of in achterblijvende regio’s. Het tarief is € 21,- per gezette vaccinatie.

Boostervaccinatie (1ste booster) bij niet-mobiele thuiswonende patiënten

Het zetten van (1ste) boostervaccinaties bij niet-mobiele thuiswonenden bij de patiënt thuis door het ophalen van opgetrokken spuiten bij de GGD. Het gaat hier om niet-mobiele thuiswonenden voor wie het echt niet mogelijk was om zelfstandig naar een GGD-locatie te komen.

Het tarief is € 90,16 per gezette vaccinatie voor vaccinaties die u gezet heeft tot 1 januari 2022. Voor vaccinaties die gezet zijn vanaf 1 januari 2022 geldt een geïndexeerd tarief van € 91,97 per gezette vaccinatie.

LET OP: Wanneer bij het vaccineren van een niet-mobiele patiënt ook een daar aanwezige mobiele partner van de patiënt is gevaccineerd, mag u deze vaccinatie niet als een vaccinatie van een niet-mobiele thuiswonende patiënten declareren, maar tegen het reguliere tarief van 1e/2e vaccinatie bij mobiele patiënten. Het tarief bedraagt € 21,- per gezette vaccinatie.

Wij streven ernaar om de vergoeding binnen 4 weken vanaf ingevoerde declaratie uit te keren op het door u aangegeven IBAN-nummer. 

Herhaalvaccinaties (2e booster en herhaalprikken) bij niet-mobiele thuiswonende patiënten

Vanaf afgelopen 2e declaratieperiode (20 juni tot en met 15 juli 2022) kunt u ook de herhaal-vaccinaties (2e booster) toegediend bij niet-mobiele thuiswonende patiënten aan huis declareren. Vanaf het najaar (periode nader te bepalen) kunt u ook de herhaalprik toegediend bij deze patiënten declareren. Het tarief is € 91,97 per gezette vaccinatie.

Let op: Wanneer u in de aankomende declaratieperiode booster-/herhaalvaccinaties declareert, controleert u dan voor de zekerheid dat deze (of een deel van deze) vaccinaties niet al in de eerste declaratieperiode zijn gedeclareerd als 1e boostervaccinatie of 1e herhaalvaccinatie (= 2e booster). 

Let op: Net als in de eerste declaratieperiode geldt dat eventueel toegediend booster-/herhaalvaccinaties bij mobiele partners thuis als fijnmazige vaccinatie gedeclareerd dienen te worden.

 

De volgende declaratiemogelijkheid is afgerond:

Reguliere COVID-19-vaccinaties (1e en 2e prikken)

Huisartsen hebben tot en met 28 november 2021, en daarna voor 1ste en 2e prikken die na 28 november hadden plaatsgevonden (zoals gerichte vaccinatiecampagnes van huisartsen op plekken met een lage vaccinatiegraad en eventueel nog niet gedeclareerde vergoedingen doordat deze bijvoorbeeld vergeten waren) nog tot en met 31 maart 2022, gelegenheid gehad om hiervoor te declareren. Let op: hier valt fijnmazig vaccineren, genoemd bij het eerste punt, niet onder.

Het betrof de volgende vergoedingen voor vaccinaties (van de basisserie): 

  • in de praktijk bij mobiele patiënten (€ 21,- per vaccinatie). 
  • thuisvaccinatie bij niet-mobiele thuiswonende patiënten (€ 90,16 per vaccinatie). 

Vaccinaties aan personeel werden niet vergoed.