Missie en Visie

Missie
SNPG coördineert, ondersteunt en faciliteert de uitvoering van grootschalige vaccinatie- programma’s, daar waar huisartsgeneeskundige zorg wordt geleverd, met als doel het bevorderen van de gezondheid van de bewoners van Nederland. Specifiek, maar niet alleen, worden dan bedoeld het Nationaal Programma Grieppreventie, het programma Pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen en COVID-19-vaccinatie.

Visie
SNPG draagt er zorg voor dat uitvoerders tijdig en altijd over de juiste middelen en informatie beschikken om de programmatische vaccinatie, effectief en efficiënt uit te voeren.

SNPG vormt binnen de programmatische vaccinatieprogramma’s de verbindende schakel tussen de overheid en de praktijk, en zorgt daarbij voor een duidelijke, heldere en vooral pragmatische vertaling van beleid naar uitvoering. Dit doet zij in nauwe samenwerking met alle betrokken partners, waaronder overheid, koepelorganisaties en uitvoerders zelf.

SNPG streeft naar een maximale klanttevredenheid, door de processen effectief te organiseren.
De formele beleidsuitspraken zijn opgenomen in de beleidsverklaring in het organisatiehandboek.