Privacy verklaring

Algemeen
Wanneer u zich aanmeldt voor het griep- en/of pneumokokkenprogramma, dan geeft u SNPG toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken ten behoeve van deze vaccinatieprogramma’s.
Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om bij SNPG vaccins te bestellen, kunt u niet worden geïnformeerd over het actuele beleid omtrent de vaccinatieprogramma’s en is het niet mogelijk om deel te nemen aan de e-learning.

SNPG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring geeft SNPG heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens er worden verzameld, hoe SNPG omgaat met uw persoonsgegevens en hoe uw privacy wordt gewaarborgd. SNPG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat SNPG:   

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in deze privacyverklaring; 
 • Uw persoonsgegevens beperkt verwerkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  
 • Op de hoogte is van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u hierop wijst en deze respecteert. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door SNPG op grond van uw toestemming verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:   

 • Het leveren van de door u bestelde vaccins en/of drukwerk op het adres van de praktijk of organisatie; 
 • Financiële verwerking van de vergoeding aan huisartsen; 
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en alerts; 
 • E-learning; 
 • Het verzenden van e-mails (Helpdesk); 
 • Het verzenden van post.  

Welke persoonsgegevens? 

Voor de bovenstaande doeleinden kan SNPG de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze opslaan, verzamelen en verwerken:  

 • Persoonsgegevens voor het bestellen van vaccins en drukwerk en afronding van de campagne:
  AGB-code van praktijk/organisatie, naam van de praktijk/zorgorganisatie, naam van besteller, praktijk-/ organisatieadres, telefoonnummer van de praktijk/organisatie, e-mailadres van besteller en praktijk/organisatie. Zakelijk bankrekeningnummer en tenaamstelling (3).
 • Persoonsgegevens e-learning:
  Voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, beroepsgroep incl. registratienummer (KABIZ-nummer, BIG-registratie) en sekse.  

IP-adres
Voor een veilig gebruik van uw account ontvangt u een unieke inlogcode, dient u een wachtwoord in te stellen bestaande uit tenminste 12 karakters en stelt u een persoonlijke 2 factor authenticatie in. Om de applicatie veilig te houden voor gebruikers wordt het volgende vastgelegd wanneer u inlogt: het IP-adres waarvandaan u inlogt, de duur van uw sessie (hoelang u in het systeem bent ingelogd, om automatisch uitloggen mogelijk te maken) en wat u heeft gedaan binnen het systeem. 

SNPG gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. 

Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan SNPG geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt SNPG gebruik van de volgende derde partijen, die over uw data kunnen beschikken:  

 • Systeembeheerder 
 • Webapplicatiebeheerder 
 • E-learningbeheerder 
 • Host e-learning, webapplicatie en website
 • Data-centra 
 • Onderzoeksbureaus 
 • Verzendhuizen 
 • Distributeur van griep- en pneumokokkenvaccins 

SNPG geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken, om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zal SNPG de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Ook kan SNPG uw persoonsgegevens delen met derden wanneer u ons hier (schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Bewaartermijn  

SNPG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. SNPG hanteert de volgende procedure: 

 • Een account wordt na een jaar zonder bestelling inactief of krijgt de voorlopige status “Alleen declareren” om nog toegediende pneumokokkenvaccins correct te kunnen verantwoorden en in te dienen als declaratie. Het account wordt dan alsnog inactief zodra er of geen ruimte meer is voor een declaratie pneumokokkenvaccinatie of als de houdbaarheidsdatum van de batch van geleverde pneumokokkenvaccins is verstreken en de daaropvolgende declaratieperiode ook is verstreken. Het account wordt na 3 jaar zonder nieuwe bestelling verwijderd.  
 • Voor een account m.b.t. de e-learning geldt dat ieder jaar het registratienummer wordt verwijderd. Een account wordt na 3 jaar inactiviteit verwijderd (inclusief het certificaat). 

Door de verwijdering van de accounts worden uw persoonsgegevens ook verwijderd en dus niet langer door ons bewaard of anderszins verwerkt. 

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens 

U heeft een aantal rechten: 

 • Het recht uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien; 
 • Het recht om uw persoonsgegevens uit het systeem te laten verwijderen; 
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen; 
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens (dataportabiliteit); 
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP); 
 • Het recht op beperking; 
 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. 

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. SNPG zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

Onze plichten onder de AVG 

 • Het documenteren van datalekken; 
 • Het melden van de in de verordening vermelde datalekken bij de toezichthouder; 
 • Het documenteren van gegevensverwerkingen; 
 • Het niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren van verzamelde data; 
 • Het zo minimaal mogelijk verzamelen van data; 
 • Het bieden van voldoende veiligheidsmaatregelen, zodat u met onze applicatie en e-learning module kunt voldoen aan de gestelde eisen; 
 • Het opstellen van een transparante Privacyverklaring. 

Beveiliging van de gegevens
SNPG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • Alle personen die namens SNPG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • Voor het inloggen op de webapplicatie is een tweede beveiliging aangebracht, de zogeheten 2FA; 
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;  
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Cookies
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van de website van SNPG, wordt gebruik gemaakt van cookies. De website wordt daardoor makkelijker in gebruik. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe vaak onze site – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Contactgegevens  

SNPG is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring alsnog vragen heeft, of als u (een van) uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u via onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen:

SNPG
Computerweg 22
3542 DR Utrecht 

Algemeen telefoonnummer: 085-0298705 (gratis) 
E-mailadres functionaris gegevensbescherming: schaik@snpg.nl (mw. B. van Schaik)

Hier kunt u de privacyverklaring downloaden in PDF-formaat.