Betrokkenen NPG en NPPV

 

Artsen (Huisartsen, artsen van zorgorganisaties)
Deze groep is verantwoordelijk voor correcte selectie, voorlichting, vaccinatie en nazorg van de risicogroepen en de hiermee verbonden administratie.

SNPG (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie)
De SNPG coördineert de uitvoering van het NPG en het NPPV. De SNPG contracteert deskundige zorgprofessionals om de vaccinaties in het kader van het NPG en het NPPV uit te voeren (vooral huisartsen). Ze faciliteert zorgprofessionals bij de selectie, vaccinatie, voorlichting en nazorg – en de hiermee verbonden dossiervorming – en bij de vaccinbestelling en vaccinatie declaratie/doen van opgave.

De SNPG kent de uitvoeringspraktijk, de behoefte van de zorgprofessional, de relevante professionele standaarden en richtlijnen en verbindt die met elkaar.

RIVM-DVP (RIVM – Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s)
Het RIVM-DVP is verantwoordelijk voor doelmatige en tijdige inkoop, tijdelijke opslag, ompakken en levering van influenza- en pneumokokkenvaccins aan de vaccinerende zorgprofessional (huisartsen en artsen van zorgorganisaties). Het RIVM-DVP staat voor expertise van het vaccin, inclusief de daaraan verbonden regelgeving.

RIVM-CvB (RIVM – Centrum voor Bevolkingsonderzoek)
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert in opdracht van het ministerie van VWS de landelijke regie over zowel het griep- als het pneumokokkenvaccinatiecampagne.

RIVM-CIb (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Centrum voor Infectieziekte bestrijding)
Het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM is één van de vijf centra van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) dat de bestrijding van infectieziekten coördineert. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en een snelle reactie bij een uitbraak. Een van de expertisevelden van LCI is om richtlijnen te ontwikkelen om infectieziekten te bestrijden. Het LCI:

  • heeft daarnaast een vraagbaakfunctie;
  • zorgt voor informatie voor publiek en deskundigen voor extra vaccinatie op maat voor vaccins die niet in een programma worden aangeboden;
  • of voor mensen die op eigen initiatief buiten het programma gevaccineerd willen worden.

Programmacommissie NPG
Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van influenzavaccinatie en adviseert het RIVM-CvB over het NPG. Het hoofd van het CvB benoemt leden op persoonlijke titel.

Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het beleid van de griepvaccinatie, de benodigde regelgeving en de financiering. De minister stelt de doelgroepen van het NPG vast.

GR (Gezondheidsraad)
De GR is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. De GR adviseert gevraagd en ongevraagd ministers en parlement op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek. Op verzoek van de minister van VWS brengt de GR advies uit over de doelgroepen van het NPG en het NPPV. De minister beslist of en hoe dat advies wordt overgenomen.

Lareb (Nederlands Bijwerkingen Centrum)
De onafhankelijke stichting Lareb verzamelt en analyseert meldingen van bijwerkingen van medicijnen en vaccins door patiënten, zorgverleners en registratiehouders. Per jaar ontvangt Lareb ongeveer 6.000 meldingen. Daarvan gaat het bij 20% om ernstige bijwerkingen (ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit of aangeboren afwijkingen).

Met de volgende koepelorganisaties onderhouden we contact over de uitvoering van het NPG en het NPPV:

LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging)
De LHV behartigt de belangen van bijna 11.000 huisartsen in Nederland. Van de praktiserende huisartsen is 95% lid van de LHV.

NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Zij wil de wetenschappelijk onderbouwde beroepsuitoefening bevorderen. Dat doet het NHG onder meer door het toepasbaar maken van kennis uit onderzoek in de huisartspraktijk. O.a. met standaarden en patiëntenbrieven. Deze zijn er ook voor influenza(vaccinatie). Het NHG neemt deel aan redactiecommissie digitaal draaiboek NPG en NPPV en is lid van de kerngroep digitaal draaiboek NPG en NPPV. Het NHG is de vaste adviseur van de SNPG en het CvB.

V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners 
V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners is de belangenbehartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.

NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten)
De NVDA behartigt de belangen van alle doktersassistenten in diverse werkvelden.

Verenso
Verenso ondersteunt specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters bij diverse aspecten van de beroepsuitoefening en behartigt de beroepsinhoudelijke belangen.

ActiZ
ActiZ zet zich in voor succesvol en kansrijk ondernemerschap in de markt van zorg, wonen, welzijn, preventie en daaraan verwante diensten.

NVAVG, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
De NVAVG is de beroepsvereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten.

VGN, De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  is de brancheorganisatie voor de aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap.

GGZ Nederland
GGZ Nederland is de brancheorganisatie van de instellingen in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg.

IGZ (Inspectie Gezondheidszorg)
De IGZ bevordert de gezondheidszorg door effectieve handhaving van zorg, preventie en medische producten. Zo ziet de IGZ bijvoorbeeld toe op correcte toepassing van de Geneesmiddelenwet.