Wie mag vaccineren?

Vaccinatie is volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) een voorbehouden handeling. Een praktijkmedewerker (doktersassistente, praktijkondersteuner of verpleegkundige) mag de vaccinatie onder voorwaarden uitvoeren:

 • De arts (opdrachtgever):
  • is deskundig en bekwaam om een indicatie te stellen voor en het uitvoeren van voorbehouden handelingen. En is verantwoordelijk voor de (inhoud van) de opdracht;
  • geeft zo nodig aanwijzingen of instructies en zorgt ervoor dat toezicht en tussenkomst mogelijk zijn wanneer dat redelijkerwijs nodig is. De instructies liggen bij voorkeur vast in heldere protocollen en werkafspraken;
  • overtuigt zich ervan dat de opdrachtnemer bekwaam is om de voorbehouden handeling uit te voeren.
 • De doktersassistente of praktijkondersteuner (opdrachtnemer):
  • handelt uitsluitend in opdracht van en volgens de gegeven aanwijzingen van de zelfstandig bevoegde;
  • neemt de opdracht alleen aan als zij zichzelf redelijkerwijs in staat acht de behandeling naar behoren uit te voeren.

Het is belangrijk dat de deskundigheid en de bekwaamheid van uw medewerkers op peil blijft. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van vooral de werkgever en/of opdrachtgever, maar ook van de medewerker/opdrachtnemer.