Wie mag vaccineren?

Vaccinatie is volgens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) een voorbehouden handeling. Een praktijkmedewerker (doktersassistente, praktijkondersteuner of verpleegkundige) mag de vaccinatie onder voorwaarden uitvoeren:

 • De arts (opdrachtgever):
  • is deskundig en bekwaam om een indicatie te stellen voor en het uitvoeren van voorbehouden handelingen. En is verantwoordelijk voor de (inhoud van) de opdracht;
  • geeft zo nodig aanwijzingen of instructies en zorgt ervoor dat toezicht en tussenkomst mogelijk zijn wanneer dat redelijkerwijs nodig is. De instructies liggen bij voorkeur vast in heldere protocollen en werkafspraken;
  • overtuigt zich ervan dat de opdrachtnemer bekwaam is om de voorbehouden handeling uit te voeren.
 • De doktersassistente of praktijkondersteuner (opdrachtnemer):
  • handelt uitsluitend in opdracht van en volgens de gegeven aanwijzingen van de zelfstandig bevoegde;
  • neemt de opdracht alleen aan als zij zichzelf redelijkerwijs in staat acht de behandeling naar behoren uit te voeren.

Het is belangrijk dat de deskundigheid en de bekwaamheid van uw medewerkers op peil blijft. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van vooral de werkgever en/of opdrachtgever, maar ook van de medewerker/opdrachtnemer.

Thuis vaccineren
Een aantal patiënten wordt thuis gevaccineerd door de huisarts, doktersassistente of praktijkondersteuner. Het NHG heeft in nauw overleg met de LHV vastgesteld dat de doktersassistente en praktijkondersteuner griep- en pneumokokkenvaccinaties mogen geven zonder direct toezicht van de arts (en eventueel ook buiten de praktijk). Dit, omdat de kans op een ernstige complicatie erg klein is en deze handeling voor hen vaak een routinehandeling is. Uiteraard geldt dit alleen als zij daarvoor voldoende bekwaam zijn en als zij aan de overige voorwaarden voldoen (in opdracht van de arts, eventuele aanwijzingen opvolgen, mogelijkheid van afstemming).

Verder moet duidelijk zijn wie de patiënten in het verzorgingshuis vaccineert. Het is handig dat u dat binnen de HOED of hagro afstemt.

Als u de patiënt thuis vaccineert is het ook belangrijk dat u de koude keten niet onderbreekt. Gebruik voor het vervoer een koeldoos of een koeltas met koelelementen. Deze leveren wij niet mee met de vaccins, maar moet u zelf aanschaffen. De pneumokokkenvaccins zijn nog gevoeliger voor temperatuurschommelingen dan de griepvaccins.