Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nationaal Programma Grieppreventie Huisartsen

Algemeen

 1. SNPG heeft ten doel het ter beschikking stellen van voorzieningen overeenkomstig de gestelde voorwaarden van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het bevorderen van een goed en doelmatig verloop van de influenzavaccinatie.
 2. SNPG fungeert onder andere als platform voor het plaatsen van bestellingen en het financieel afwikkelen van de geplaatste bestellingen.
 3. SNPG is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook, materieel noch immaterieel – als gevolg van het handelen of nalaten van de bij de uitvoering van het NPG betrokken partijen.
 4. Onder het begrip “huisarts” in deze algemene voorwaarden wordt verstaan de zorgverlener met een geldige BIG-registratie en een geldige huisartsenregistratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
 5. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op de vaccins en vergoeding uit de Subsidieregeling publieke gezondheid als het draaiboek van het NPG als richtlijn is gehanteerd. Het draaiboek van het NPG is gepubliceerd op de website www.snpg.nl.
 6. Indien een huisarts de toediening van de vaccinatie delegeert, kan dit zonder voorafgaande toestemming van SNPG, mits het delegatie betreft aan personen die bevoegd en bekwaam zijn in de zin van de wet BIG.
 7. De huisarts zal zich richten naar het advies van SNPGover de periode waarin het vaccinatiespreekuur wordt ingepland en het uitnodigen van patiënten.
 8. De huisarts draagt zorg voor:
  1 Het invoeren en up-to-date houden van correcte correspondentiegegevens.
  2 Het tijdig doorgeven van wijzigingen in het afleveradres van gedane bestellingen.
  3 Een veilige opslag en koeling van de vaccins tussen 2 °C en 8 °C.
  4 De vernietiging van vaccins van de vorige campagne vóór ontvangst van nieuwe vaccins.
  5 Tijdige melding van (vermoedelijke) bijwerkingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.
  6 Registratie per patiënt van de datum van vaccinatie en van het chargenummer (batchnummer) van het geleverde vaccin, hetgeen ook dient te geschieden door een collega huisarts na overdracht van het vaccin aan / van een collega huisarts.
  7 Het jaarlijks opstellen en bijhouden van een overzicht van de NAW-gegevens van de gevaccineerde patiënten met daarbij de indicatie voor vaccinatie, dat gedurende (minimaal) vijf jaar moet worden bewaard.
  8 De huisarts zorgt ervoor dat hij inzake bovengenoemde overzicht voldoet en blijft voldoen aan de relevante bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
 9. De aan SNPG verstrekte correspondentiegegevens van de huisarts worden slechts gebruikt in het kader van het NPG en wel voor het leveren van vaccins, drukwerk, voor de bijwerkingenregistratie door Lareb en voor verdere direct met het NPG samenhangende correspondentie.
 10. De huisarts verleent SNPG toestemming om zijn/haar mailadres te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en overige belangrijke informatie in het kader van het NPG.
 11. De huisarts verleent SNPG toestemming om zijn/haar correspondentiegegevenster beschikking te stellen aan door SNPG aan te wijzen instanties die betrokken zijn bij het NPG. SNPG neemt bij die aanwijzing de belangen van het NPG, de deelnemende huisartsen en de publieke gezondheid in het algemeen in acht.

Bestelling en levering

 1. De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM levert de door de huisarts via SNPG bestelde vaccins rechtstreeks aan de huisarts. SNPG verplicht zich tot het leveren van de door de huisarts bestelde Infographics en advies en ondersteuning via de website. De huisarts verplicht zich tot het accepteren van deze leveringen van vaccins en Infographics, ervan uitgaande dat de levering conform de door hem gedane bestelling is en aan de kwaliteitseisen voldoet.
 2. De geleverde vaccins mogen uitsluitend worden gebruikt de geïndiceerde doelgroepen in het kader van het NPG.
 3. Een voorlevering geldt als eerste levering, de hoofdlevering als tweede. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van een voorlevering, geldt de hoofdlevering als eerste levering en de nalevering als tweede levering.
 4. Reclameringen ten aanzien van de vaccins zelf en/of levering van vaccins dienen door de huisarts via SNPG te worden gericht aan de DVP van het RIVM.
 5. De arts is verantwoordelijk om binnen één dag na levering te controleren of het aantal geleverde vaccins overeenkomt komt met het aantal bestelde vaccins, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en eventuele verschillen per omgaande te melden bij SNPG.

Retourlevering en doorlevering

 1. Volgens bestelling geleverde vaccins worden niet teruggenomen en dienen door de huisarts conform de vigerende wet- en regelgeving te worden vernietigd.
 2. De vaccins mogen niet worden doorverkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden. Overdracht van vaccins ten behoeve van het NPG aan een collega huisarts om spillage en/of extra leveringen te voorkomen is wel toegestaan, mits daarbij conform artikel 8, lid 6 wordt geregistreerd.

Vergoedingen en kosten

 1. De huisarts is te allen tijde verantwoordelijk voor een correcte invoer van IBAN- nummer, BIC-code en tenaamstelling in de webapplicatie van SNPG. Wanneer de bankgegevens onjuist zijn ingevuld, wordt de betaling geweigerd door de bank. Voor het opnieuw aanbieden van de betaling bij de bank, alsmede de voorbereidende corrigerende werkzaamheden door SNPG wordt € 15,- in rekening gebracht. Deze kosten worden ingehouden op de declaratie.
  2. SNPG is niet aansprakelijk of verantwoordelijk in het geval de uitbetaling van een vergoeding vanwege foutief ingevoerde bankgegevens in de webapplicatie van SNPG terecht komt bij een persoon of instantie niet zijnde de rechthebbende. Kosten voortvloeiend uit deze onjuiste uitbetaling worden door SNPG verhaald alvorens wordt overgegaan tot uitbetaling.
  3. De huisarts dient over alle bestelde vaccins verantwoording af te leggen. In de periode van 1 december van enig jaar tot en met 31 januari van het jaar er op volgend kan de huisarts het aantal toegediende vaccins invoeren in de webapplicatie. Indien na ommekomst van deze periode de huisarts alsnog opgave van het aantal toegediende vaccins doet, brengt SNPG een bedrag van € 15,- aan administratiekosten bij de huisarts in rekening, wanneer het de eerste declaratie betreft.
  4. Wanneer SNPG op 1 april van het lopende jaar nog geen declaratie heeft ontvangen en/of de huisarts nog geen verantwoording heeft afgelegd over bestelde vaccins, worden alle bestelde vaccins in rekening gebracht en wordt er geen vergoeding voor toegediende vaccins meer uitgekeerd.
  5. In het geval van overmacht, zulks ter beoordeling na een schriftelijk verzoek aan het bestuur van SNPG, kan het bestuur overwegen de genoemde sancties aan te passen.
 2. Er kan alleen worden gedeclareerd voor de daadwerkelijk toegediende vaccins aan de volgens het NPG geïndiceerde doelgroep.
 3. Vaccins die op de private markt zijn ingekocht, c.q. buiten SNPG om zijn besteld, komen niet voor vergoeding door SNPG in aanmerking.
 4. Wanneer er meer dan 5% extra vaccins is besteld boven het aantal vaccins dat uiteindelijk is toegediend, worden die meerdere vaccins aan de besteller in rekening gebracht tegen een vergoeding van de vigerende kostprijs van het vaccin.
 5. Aan de eerste twee leveringen in een influenzaseizoen zijn voor de huisarts geen kosten verbonden, tenzij het een spoedlevering betreft of er een wijziging binnen 8 dagen voor de afleverdatum heeft plaatsgevonden.
 6. De verzendkosten van alle daarop volgende leveringen zijn voor rekening van de besteller. Voor een spoedbestelling zijn de kosten afhankelijk van de snelheid waarmee geleverd moet worden.

Verantwoording en controle

 1. Over alle conform de bestelling geleverde vaccins dient de huisarts verantwoording af te leggen. Indien er geen verantwoording kan worden afgelegd over conform de bestelling geleverde vaccins, dient de vigerende kostprijs per vaccin terugbetaald te worden aan SNPG.
 2. Indien het bepaalde in artikel 13, 18, 20 en/of 25 daartoe aanleiding geeft, is SNPG gerechtigd een materiële controle van de aangeleverde gegevens uit te (doen) voeren. De huisarts dient aan deze materiële controle mee te werken.
 3. Indien de huisarts niet voldoet aan c.q. handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder de artikelen 13, 18, 20, 25 en/of 26, kan SNPG een vermoeden van fraude aannemen. Bij vermoeden van fraude behoudt SNPG zich het recht voor aangifte te doen.

 

Versiedatum 2-4-2019