Declareren vaccinaties

⚠ U kunt via SNPG vanaf 1 mei 2023 geen declaraties voor COVID-19-vaccinatie meer indienen.

Het is afhankelijk van het soort vaccinatie (reguliere covid-vaccinatie of boostervaccinatie) en de doelgroep (niet-mobiel, wonend in instelling of mobiel) hoe en bij wie u deze tarieven kunt/kon declareren. 

In de verschillende declaratieperioden, waarvan de laatste van 1 februari tot en met 30 april 2023 heeft gelopen, konden een aantal typen vaccinaties via SNPG ingediend worden: fijnmazige vaccinatie (basisserie), 1e boostervaccinatie, 1e herhaalprik (= 2e booster) en de 2e herhaalprik (gezet in najaar 2022).

⚠ Vaccinaties toegediend vanaf 1 januari 2023 kunnen niet meer via SNPG gedeclareerd worden.
De vergoeding van vaccinaties toegediend vanaf 1 januari 2023 valt onder een andere financieringsstroom. Dit loopt vanaf 1 januari 2023 via de regionale GGD’en. U kunt nog steeds opgetrokken spuiten ophalen bij uw lokale GGD voor het vaccineren van niet-mobiele thuiswonenden. De gemaakte kosten kunt u vervolgens ook bij de GGD declareren. De GGD houdt bij hoeveel opgetrokken spuiten u ophaalt. De tarieven die hiervoor zijn afgesproken, blijven hetzelfde. De kosten kunnen met terugwerkende kracht gedeclareerd worden voor vaccinaties die tussen 1 januari 2023 en heden toegediend zijn.

Wij raden u aan om contact op te nemen met uw lokale GGD-regio over de nieuwe wijze van declareren, voor u overgaat tot het toedienen van COVID-19-vaccinaties. Heeft u vragen over de nieuwe declaratieroute? Neem dan contact op met uw lokale GGD-regio.

 

De volgende declaraties voor aantal (in 2021/2022) vaccinaties  kon u tot en met 30 april 2023 via de webapplicatie indienen:

1ste en 2e vaccinaties bij mobiele patiënten 
Incidenteel en kleinschalig zetten (fijnmazig) van 1ste en 2de vaccinaties in de eigen praktijk, waarmee beoogd wordt de vaccinatiegraad te verhogen onder moeilijk bereikbare groepen of in achterblijvende regio’s. Het tarief is € 21,- per gezette vaccinatie.

Boostervaccinatie (1ste booster) bij niet-mobiele thuiswonende patiënten
Het zetten van (1ste) boostervaccinaties bij niet-mobiele thuiswonenden bij de patiënt thuis door het ophalen van opgetrokken spuiten bij de GGD. Het gaat hier om niet-mobiele thuiswonenden voor wie het echt niet mogelijk was om zelfstandig naar een GGD-locatie te komen.

Het tarief is € 90,16 per gezette vaccinatie voor vaccinaties die u gezet heeft tot 1 januari 2022. Voor vaccinaties die gezet zijn vanaf 1 januari 2022 geldt een geïndexeerd tarief van € 91,97 per gezette vaccinatie.

LET OP: Wanneer bij het vaccineren van een niet-mobiele patiënt ook een daar aanwezige mobiele partner van de patiënt is gevaccineerd, mag u deze vaccinatie niet als een vaccinatie van een niet-mobiele thuiswonende patiënten declareren, maar tegen het reguliere tarief van 1e/2e vaccinatie bij mobiele patiënten. Het tarief bedraagt € 21,- per gezette vaccinatie.

Herhaalvaccinaties (2e booster en herhaalprikken) bij niet-mobiele thuiswonende patiënten
Herhaal-vaccinaties toegediend bij niet-mobiele thuiswonende patiënten aan huis declareren. Het tarief is € 91,97 per gezette vaccinatie.

Let op: Wanneer u in de aankomende declaratieperiode booster-/herhaalvaccinaties declareert, controleert u dan voor de zekerheid dat deze (of een deel van deze) vaccinaties niet al in de eerste declaratieperiode zijn gedeclareerd als 1e boostervaccinatie of 1e herhaalvaccinatie (= 2e booster). 

Let op: Net als in de eerdere declaratieperioden geldt dat eventueel toegediend booster-/herhaalvaccinaties bij mobiele partners thuis als fijnmazige vaccinatie (tarief: € 21,- per toegediende vaccinatie) gedeclareerd dienen te worden.

 

De volgende declaratiemogelijkheid was eerder al afgerond:

Reguliere COVID-19-vaccinaties (1e en 2e prikken)
Huisartsen hebben tot en met 28 november 2021, en daarna voor 1ste en 2e prikken die na 28 november hadden plaatsgevonden (zoals gerichte vaccinatiecampagnes van huisartsen op plekken met een lage vaccinatiegraad en eventueel nog niet gedeclareerde vergoedingen doordat deze bijvoorbeeld vergeten waren) nog tot en met 31 maart 2022, gelegenheid gehad om hiervoor te declareren. Let op: hier valt fijnmazig vaccineren, wat hierboven benoemd wordt, niet onder.

Het betrof de volgende vergoedingen voor vaccinaties (van de basisserie): 

  • in de praktijk bij mobiele patiënten (€ 21,- per vaccinatie). 
  • thuisvaccinatie bij niet-mobiele thuiswonende patiënten (€ 90,16 per vaccinatie). 

Vaccinaties aan personeel werden niet vergoed.