Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie ten behoeve van het Nationaal Programma Grieppreventie en Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020, Huisartsen

Algemeen 

 1. SNPG heeft ten doel het ter beschikking stellen van voorzieningen overeenkomstig:
  1. de gestelde voorwaarden van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG);
  2. de gestelde voorwaarden van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV);
  3. het bevorderen van een goed en doelmatig verloop van de griep- en pneumokokkenvaccinatie.
 2. SNPG fungeert onder andere als platform voor het plaatsen van bestellingen en het financieel afwikkelen van de geplaatste bestellingen.
 3. SNPG is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard dan ook, materieel noch immaterieel – als gevolg van het handelen of nalaten van de bij de uitvoering van het NPG en het NPPV betrokken partijen.
 4. Onder het begrip “huisarts” in deze algemene voorwaarden wordt verstaan de zorgverlener met een geldige BIG-registratie en een geldige huisartsenregistratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).
 5. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op de vaccins en vergoeding uit de Subsidieregeling publieke gezondheid als het draaiboek van het NPG/NPPV als richtlijn is gehanteerd. Het draaiboek van het NPG/NPPV is gepubliceerd op de website snpg.nl.
 6. Indien een huisarts de toediening van de vaccinatie delegeert, kan dit zonder voorafgaande toestemming van SNPG, mits het delegatie betreft aan personen die bevoegd en bekwaam zijn in de zin van de wet BIG.
 7. De huisarts zal zich richten naar het advies van SNPG over de periode waarin het vaccinatiespreekuur wordt ingepland en het uitnodigen van de volgens het NPG medische geïndiceerde personen en/of leeftijdscohorten van het NPPV.
 8. De huisarts draagt in beide programma’s zorg voor:
  1. het invoeren en up-to-date houden van correcte correspondentiegegevens;
  2. tijdige melding van (vermoedelijke) bijwerkingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb;
  3. registratie per patiënt van de datum van vaccinatie en van het chargenummer (batchnummer) van het geleverde vaccin, hetgeen ook dient te geschieden door een collega huisarts na overdracht van het vaccin aan / van een collega huisarts;
  4. het jaarlijks opstellen en bijhouden van een overzicht van de NAW-gegevens van de gevaccineerde personen met daarbij de indicatie voor vaccinatie, dat conform de Subsidieregeling Publieke Gezondheid gedurende 20 jaar moet worden bewaard;
  5. de huisarts zorgt ervoor dat hij inzake bovengenoemde overzicht voldoet en blijft voldoen aan de relevante bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking;
  6. het tijdig doorgeven van wijzigingen in het afleveradres van gedane bestellingen;
  7. een veilige opslag en koeling van de vaccins tussen 2 °C en 8 °C;
   Daarnaast gelden voor pneumokokkenvaccins (NPPV) enkele aanvullende eisen:

   1. geen levensmiddelen opslaan in de koelkast waarin vaccins en geneesmiddelen worden opgeslagen;
   2. koelkast of ruimte waarin de koelkast staat is afsluitbaar;
   3. de koelkast bevat geen vriescompartiment;
   4. de koelkast heeft geen opslagvakken in de deur;
   5. een gekalibreerde temperatuurlogger logt het temperatuurverloop in de koelkast. Deze logger wordt periodiek uitgelezen;
   6. de gebruikte thermometer /logger is gekalibreerd en wordt periodiek her-gekalibreerd of vervangen door een andere gekalibreerde logger;
   7. de temperatuur-distributie (verdeling) binnen in de koelkast met gesloten deur is maximaal ± 2 °C . De temperatuur dient echter te allen tijde tussen de 2-8 °C te zijn op alle punten in de koelkast;
   8. voor de opslag van het griepvaccin (NPG) heeft de huisarts met ingang van 1 juni 2020 nog drie jaar de tijd om aan bovenstaande eisen te voldoen.
  8. griepvaccins van de vorige campagne worden vernietigd vóór ontvangst van nieuwe vaccins;
  9. pneumokokkenvaccins worden bewaard tot einde van hun houdbaarheid. De vaccins met de kortste houdbaarheid worden als eerste toegediend.
 9. De aan SNPG verstrekte correspondentiegegevens van de huisarts worden slechts gebruikt in het kader van het NPG/NPPV en wel voor het leveren van vaccins, drukwerk, voor de bijwerkingenregistratie door Lareb en voor verdere direct met het NPG/NPPV samenhangende correspondentie.
 10. De huisarts verleent SNPG toestemming om zijn/haar mailadres te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en overige belangrijke informatie in het kader van het NPG/NPPV.
 11. De huisarts verleent SNPG toestemming om zijn/haar correspondentiegegevens ter beschikking te stellen aan door SNPG aan te wijzen instanties die betrokken zijn bij het NPG/NPPV. SNPG neemt bij die aanwijzing de belangen van het NPG/NPPV, de deelnemende huisartsen en de publieke gezondheid in het algemeen in acht.

Bestelling en levering

 1. De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM levert de door de huisarts via SNPG bestelde vaccins rechtstreeks aan de huisarts. SNPG verplicht zich tot het leveren van de door de huisarts bestelde Infographics en advies en ondersteuning via de website. De huisarts verplicht zich tot het accepteren van deze leveringen van vaccins en Infographics, ervan uitgaande dat de levering conform de door hem gedane bestelling is en aan de kwaliteitseisen voldoet.
 2. De geleverde vaccins mogen uitsluitend worden gebruikt voor de volgens het NPG (medisch) geïndiceerde personen en/of de leeftijdscohorten van het NPPV.
 3. Er zijn 3 gratis leveringen. Een voorlevering geldt als eerste levering, de hoofdlevering als tweede en een nalevering als derde levering. Indien u nog een extra levering bestelt, dan geldt dit als een vierde levering, waaraan kosten verbonden zijn.
 4. Reclameringen ten aanzien van de vaccins zelf en/of levering van vaccins dienen door de huisarts via SNPG te worden gericht aan de DVP van het RIVM.
 5. De arts is verantwoordelijk om binnen één dag na levering te controleren of het aantal geleverde vaccins overeenkomt komt met het aantal bestelde vaccins, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en eventuele verschillen per omgaande telefonich of per e-mail (griep@snpg.nl) te melden bij SNPG.

Retourlevering en doorlevering 

 1. Volgens bestelling geleverde vaccins worden niet teruggenomen en dienen voor de uiterste houdbaarheidsdatum door de huisarts conform de vigerende wet- en regelgeving te worden vernietigd.
 2. De vaccins mogen niet worden doorverkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden. Overdracht van vaccins ten behoeve van het NPG/NPPV aan een collega huisarts om spillage en/of extra leveringen te voorkomen is wel toegestaan, mits daarbij conform artikel 8 lid 6 wordt geregistreerd en artikel 8 lid 7 wordt nagekomen.

Vergoedingen en kosten 

 1. De huisarts is te allen tijde verantwoordelijk voor een correcte invoer van IBAN- nummer, BIC-code en tenaamstelling in de webapplicatie van SNPG. Wanneer de bankgegevens onjuist zijn ingevuld, wordt de betaling geweigerd door de bank. Voor het opnieuw aanbieden van de betaling bij de bank, alsmede de voorbereidende corrigerende werkzaamheden door SNPG wordt € 15,- in rekening gebracht. Deze kosten worden ingehouden op de declaratie.
 2. SNPG is niet aansprakelijk of verantwoordelijk in het geval de uitbetaling van een vergoeding vanwege foutief ingevoerde bankgegevens in de webapplicatie van SNPG terecht komt bij een persoon of instantie niet zijnde de rechthebbende. Kosten voortvloeiend uit deze onjuiste uitbetaling worden door SNPG verhaald alvorens wordt overgegaan tot uitbetaling van de declaratie.
 3. De huisarts dient over alle bestelde vaccins verantwoording af te leggen. In de periode van 1 december van enig jaar tot en met 31 januari van het jaar er op volgend kan de huisarts het aantal toegediende vaccins invoeren in de webapplicatie. Indien na ommekomst van deze periode de huisarts alsnog opgave van het aantal toegediende vaccins doet, brengt SNPG een bedrag van € 15,- aan administratiekosten bij de huisarts in rekening, wanneer het de eerste declaratie betreft.
 4. Wanneer SNPG op 1 april van het lopende jaar met betrekking tot:
  1. het NPG nog geen declaratie heeft ontvangen en/of de huisarts nog geen verantwoording heeft afgelegd over bestelde vaccins van het NPG, worden alle bestelde vaccins in rekening gebracht en wordt er geen vergoeding voor toegediende vaccins meer uitgekeerd.
  2. het NPPV nog geen declaratie heeft ontvangen en/of de huisarts nog geen verantwoording heeft afgelegd over bestelde vaccins van het NPPV met een reeds verlopen houdbaarheidsdatum, worden alle betreffende bestelde vaccins in rekening gebracht en wordt er geen vergoeding voor toegediende vaccins meer uitgekeerd.
 5. In het geval van overmacht, zulks ter beoordeling na een schriftelijk verzoek aan het bestuur van SNPG, kan het bestuur overwegen de genoemde sancties aan te passen.
 6. Er kan alleen worden gedeclareerd voor de daadwerkelijk toegediende vaccins aan de volgens het NPG/NPPV geïndiceerde doelgroep.
 7. Vaccins die op de private markt zijn ingekocht, c.q. buiten SNPG om zijn besteld, komen niet voor vergoeding door SNPG in aanmerking.
 8. Wanneer er voor het NPG meer dan 5% van het aantal bestelde vaccins niet wordt toegediend, dan kunnen die meerdere vaccins aan de huisarts in rekening worden gebracht tegen een vergoeding van de vigerende kostprijs van het vaccin.
 9. Wanneer er voor het NPPV meer dan 5% van het aantal bestelde vaccins niet wordt toegediend, berekend nadat het aantal toegediende vaccins naar boven is afgerond op hele tientallen en nadat deze vernietigd moeten worden omdat zij niet meer bruikbaar zijn als gevolg van einde houdbaarheid, dan kunnen die meerdere vaccins aan de huisarts in rekening worden gebracht tegen een vergoeding van de vigerende kostprijs van het vaccin.
 10. Aan de eerste drie NPG- en/of NPPV-leveringen in een vaccinatieseizoen zijn voor de huisarts geen kosten verbonden, tenzij het een spoedlevering betreft of er een wijziging binnen 8 dagen voor de afleverdatum heeft plaatsgevonden.
 11. De verzendkosten van alle daarop volgende leveringen zijn voor rekening van de huisarts. Voor een spoedbestelling zijn de kosten afhankelijk van de snelheid waarmee geleverd moet worden.

Verantwoording en controle 

 1. Over alle conform de bestelling geleverde vaccins dient de huisarts verantwoording af te leggen. Indien er geen verantwoording kan worden afgelegd over conform de bestelling geleverde vaccins, dient de vigerende kostprijs per vaccin terugbetaald te worden aan SNPG.
 2. Indien het bepaalde in artikel 13, 18, 24 en 29 daartoe aanleiding geeft, is SNPG gerechtigd een materiële controle van de aangeleverde gegevens uit te (doen) voeren. De huisarts dient aan deze materiële controle mee te werken.
 3. Indien de huisarts niet voldoet aan c.q. handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder de artikelen 13, 18, 24 en 30, kan SNPG een vermoeden van fraude aannemen. Bij vermoeden van fraude behoudt SNPG zich het recht voor aangifte te doen.

Versiedatum: 15-4-2020